FAIR VOORWAARDEN

Fabulous TIPS & FAIR klachten
 

Mocht u onverhoopt niet naar verwachting geholpen zijn dan horen wij dit graag! 

U kunt dit aan geven via ons contactformulier, maar even bellen is net zo snel. Wij denken dan graag mee in oplossingen.

 

Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig is en dat we vooral overspoeld worden met fijne berichtjes over blije service ;) 

Zo niet, dan is dit wel het doel en kunt U ons hierbij helpen!

Laat het ons weten, anders leren wij het nooit!! :)

 

Ons retourbeleid

 

Binnen 7 dagen na aankoop kunt u met de bon het product ruilen mits het product in dezelfde staat is als tijdens de aanschaf van het product.

De 'avonturen' kleding, eten- en drinkwaren, kaarsen en planten vallen hier buiten en kunnen niet worden geretourneerd.

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van Fair & Fabulous.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

HET AANBOD

Het aanbod in de fysieke winkel bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten en/of is (aanvullende) informatie na te vragen bij het aanwezig personeel. Daarmee is de het voldoende om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De ondernemer is na aankoop niet aansprakelijk te stellen voor eventueel onbegrip of misverstanden omtrent het product. 

 

DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen inclusief bon. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Dit recht is geldig op alle kleding en producten m.u.v. de 'avonturen' kleding, eten- en drinkwaren, kaarsen en planten. De ondernemer behoudt het recht te allen tijde een product wat retour zonder bon wordt aangeboden te weigeren.

 

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

In geval van retour heeft de consument de keuze op geld terug in ruil voor de waarde van het product wat retour komt of een product naar keuze met dezelfde waarde van aanschaf van het product wat retour komt. 

DE PRIJS

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

CONFORMITEIT EN GARANTIE

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

BETALING

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy beleid

Fair & Fabulous respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacy verklaring leest u met welke doeleinden de Fair & Fabulous persoonsgegevens opvraagt. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Europese privacy wetgeving van Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) stelt.

Als u van mening bent dat ons handelen niet in overeenstemming is met de wet of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via het volgende adres:

Fair & Fabulous

Hoofdstraat 26

4471 AJ

Wolphaartsdijk 

info@fairandfabulous.nl

 

Welke gegevens worden verzameld?


Contactgegevens:

De NAW en overige contact gegevens die middels het contactformulier op de website, G-mail en social media worden verstrekt worden bewaard, indien dit van belang is om onze service en samenwerking uit te kunnen voeren.

Deze gegevens kunnen ten allen tijden worden verwijderd, indien gewenst.

De systemen waar wij mee samenwerken om deze gegevens te bewaren hebben allen voorzorgsmaatregelen genomen om de privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Deze programma's zijn o.a.:

Google - Gmail

Dropbox

Wix

Facebook

Instagram
 

De privacy verklaring van bovenstaande bedrijven zijn terug te vinden op de website van de betreffende partij. 

Daarnaast is het mogelijk dat uw gegevens worden opgevraagd in de fysieke winkel te Wolphaartsdijk in overleg met u, de klant, voor -bijvoorbeeld- klantbestellingen e.d. Deze gegevens worden geregistreerd in ons klantenregister. Dit is geen digitaal systeem. Indien gewenst kunnen uw gegevens ten alle tijden verwijderd worden. 

Cookie beleid

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de website kunnen worden geplaatst op de apparaten (zoals PCs, smartphones of tablets) van de gebruiker. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik worden uitgelezen.

​​

Welke cookies gebruiken wij?


Analytische Cookies
Er wordt gebruik gemaakt van analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden en een beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van derden om het gebruik van content, website en de dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen, ten behoeve van de Tuinreisclub, cookies op uw apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe bezoekers de website gebruiken. Voorbeeld is Google Analytics.

​Tracking Cookies
De website plaatst ook tracking cookies die gebruikt worden om individueel surfgedrag bij te houden ze stellen profielen op om gerichte advertenties (retargetting) mogelijk te maken. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Instagram kunnen cookies plaatsen via de website van Fair & Fabulous. Dat gebeurt via de button van deze sociale netwerken die op de website kunnen worden aangeboden om content te promoten (“vind ik leuk”).

Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de website en over hoe en waarvoor de cookies en gegevens worden gebruikt, lees dan de privacy & cookie statements van deze partijen op hun websites. 
Wix
Facebook 

Google
- Instagram

Hoe verwijdert u cookies?
Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; Raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser.
Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de gebruiker of de bezoeker diverse mogelijkheden niet meer kan gebruiken.